Baza wiedzy

Umowa modelowa

W wielu krajach europejskich stowarzyszenia tłumaczy literackich wypracowały wzór umowy modelowej (zalecanej) albo umowę standardową (obowiązującą), wynegocjowaną z organizacjami wydawców. Celem naszego projektu jest lepsza ochrona interesów i dóbr osobistych tłumacza, a także zwiększenie świadomości naszych praw i obowiązków wobec wydawcy. Projekt dotyczy publikacji książkowych, nie przekładów dla prasy, teatru czy przekładów audiowizualnych.

Wszelkie uwagi dotyczące projektu prosimy kierować do Rafała Lisowskiego (rafal.lisowski@stl.org.pl) lub Dominiki Cieśli-Szymańskiej (dominika.ciesla@stl.org.pl).

Warunki umowy w skrócie:

 1. Precyzyjne określenie obowiązków tłumacza. Prace wykraczające poza wykonanie przekładu (jak np. weryfikacja merytoryczna oryginału, kolacjonowanie, prace edytorskie) wymagają odrębnych ustaleń i będą wynagradzane osobno.
 2. Umowa licencyjna (nie przeniesienie praw), na okres 5-7 lat.
 3. Udzielenie licencji następuje w momencie zapłaty przez Wydawcę wynagrodzenia. Wydawca nie ma prawa wydać przekładu w sytuacji, gdy nie wypłacił tłumaczowi honorarium zgodnie z umową.
 4. Tłumacz udziela wydawcy prawa do wydania przekładu drukiem i dowolną inną techniką (w tym w postaci ebooka i audiobooka) oraz do rozpowszechniania przekładu wszelkimi kanałami dystrybucji, ale prawa zależne (np. do adaptacji) pozostają przy nim. Wydawca ma prawo udzielać sublicencji, ale wyłącznie na ebooki i audiobooki.
 5. Na wynagrodzenie tłumacza składa się wynagrodzenie od objętości oraz procent od sprzedaży nośników i plików. Tłumacz otrzymuje zaliczkę. Termin wypłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od przyjęcia przekładu.
 6. Tłumacz zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić wydawcę, jeśli nie będzie w stanie dotrzymać wyznaczonego terminu.
 7. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia przekładu wydawca ma prawo naliczyć tłumaczowi karę umowną, a w razie niedostarczenia przekładu może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu zaliczki.
 8. Wydawca ma 30 dni na przyjęcie przekładu. W razie nieprzyjęcia przekładu Tłumacz ma prawo zachować zaliczkę do 25% całego wynagrodzenia.
 9. Wydawca przekaże Tłumaczowi do korekty autorskiej tekst z widocznymi poprawkami redakcyjnymi. Czas na korektę autorską wyniesie co najmniej tyle dni, ile arkuszy liczy książka.
 10. Wydawca zamieści na każdym nośniku notę copyright w brzmieniu: © Copyright for the Polish translation by ………………………../IMIĘ I NAZWISKO TŁUMACZA/, /ROK PIERWSZEJ PUBLIKACJI/.
 11. Nazwisko tłumacza zostanie umieszczone na stronie tytułowej oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących przekładu.
 12. Wydawca zobowiązuje się do rozpowszechnienia przekładu w ciągu 5 lat od wydania.
 13. Tłumacz otrzyma 10 egzemplarzy autorskich.
 14. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy w razie rażącego naruszenia jej warunków (jak np. niedostarczenie przekładu, opóźniona co najmniej 30 dni wypłata wynagrodzenia).

Umowa modelowa STL jest zgodna z opracowanymi przez Europejską Radę Stowarzyszeń Tłumaczy Literatury (CEATL) wytycznymi w zakresie uczciwych umów na przekład.