Członkostwo

Jak wstąpić?

Stowarzyszenie zrzesza głównie tłumaczy literatury obcej na język polski, ale o członkostwo mogą się ubiegać także inne osoby, które zajmują się tłumaczeniami literackimi, niezależnie od języka wyjściowego i docelowego.

Kto może być członkiem STL?

O członkostwo zwyczajne wystąpić może każdy, kto ma dorobek w postaci przekładów literackich, a w szczególności:

 • tłumacz co najmniej trzech ogłoszonych drukiem w profesjonalnym wydawnictwie samodzielnych pozycji w postaci wykonanego z należytą starannością tłumaczenia z dziedziny prozy, poezji, eseistyki, literatury faktu, literatury naukowej lub popularnonaukowej, dramaturgii itp., lub dwóch wystawionych na zawodowej scenie, zrealizowanych w radiu albo telewizji pełnospektaklowych sztuk teatralnych (słuchowisk, scenariuszy),
 • współtłumacz przynajmniej trzech publikowanych jak wyżej dzieł literackich,
 • autor lub współautor szeregu tłumaczeń literackich opublikowanych w różnego rodzaju antologiach, zbiorach, czasopismach papierowych i internetowych, a także ogłoszonych lub zrealizowanych w różnych mediach, które to przekłady łącznie stanowią pod względem objętości i jakości znaczące dokonanie artystyczne.

Zarząd może uwzględnić przy przyjmowaniu kandydata także tłumaczenia z jakichś względów niepublikowane (z przyczyn niezwiązanych z ich jakością), ale powstałe na zamówienie profesjonalnych wydawnictw, mediów, agencji literackich i teatralnych itp.

Dla początkujących tłumaczy przewidujemy status członka kandydata. Członkowi kandydatowi przysługują wszystkie prawa należne członkom Stowarzyszenia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Więcej informacji na temat członkostwa w rozdziale III Statutu.

Jak zostać członkiem STL?

 1. Prosimy zapoznać się ze statutem STL.
 2. Polecamy wypełnienie deklaracji online. Wypełniony (czytelnie) i podpisany formularz deklaracji można także odesłać na adres:
  Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
  ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
  00-079 Warszawa
  Można również przesłać go drogą elektroniczną pod adres zarzad@stl.org.pl. W przypadku wysłania deklaracji online lub mailem nie ma potrzeby wysyłania dodatkowo wersji papierowej. Prosimy o następujący zapis bibliograficzny  pozycji z dorobku:  Autor, Tytuł przekładu,wydawnictwo, miejsce i rok wydania przekładu. (Peter Smith, Jak wstąpić do stowarzyszenia, Wydawnictwo Pomocne, Szczebrzeszyn 2020) [numer ISBN NIE jest konieczny]. Najnowsze pozycje w przesłanym do rozpatrzenia dorobku nie powinny być starsze niż 3 lata.
 3. Zarząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o przyjęcie.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo poprosić kandydata o przesłanie próbek dorobku, w postaci skanów lub ksero.
 5. Uzyskanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia nie jest konieczne. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd.
 6. Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd prześle kandydatowi pisemne zawiadomienie o decyzji.
 7. W ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu w poczet członków należy opłacić składkę członkowską i przesłać mailem lub pocztą dowód wpłaty. Składka za rok 2022 wynosi 200 zł oraz 50 zł wpisowego. (Uwaga: osoby z Ukrainy są zwolnione z wpisowego i składki członkowskiej za 2022 rok). Wpłat prosimy dokonywać na konto:
  Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
  ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
  00-079 Warszawa
  Volkswagen Bank
  Nr konta: 86 2130 0004 2001 0544 7065 0001
  tytuł wpłaty: wpisowe i składka członkowska za rok 2022
 8.  UWAGA: STL nie wystawia faktur, gdyż zgodnie z prawem składki członkowskie stowarzyszeń, takich jak nasze, nie są kosztami podatkowymi.
 9. Po otrzymaniu deklaracji oraz dowodu wpłaty umieścimy profil nowo przyjętej osoby na liście członków na stronie Stowarzyszenia. Uwaga: na stronie Stowarzyszenia umieszczamy dane tylko tych tłumaczy, którzy wyrazili na to zgodę w deklaracji oraz opłacili składkę.