O nas

Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, jest posiadającą osobowość prawną pozarządową organizacją non profit, działającą w sferze pożytku publicznego.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa, przede wszystkim zaś na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku (zwłaszcza art. 12 i art. 58), przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104) oraz niniejszego statutu, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą – miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.
Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych i sekcji.

§ 5.
Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także dla realizacji celów statutowych działać na terenie innych państw z poszanowaniem polskiego i tamtejszego prawa.

§ 6.
Stowarzyszenie używa pieczęci, papierów firmowych i innych oznak identyfikacyjnych według wzorów ustalonych przez Zarząd.

§ 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) aktywizowanie i integrowanie środowiska tłumaczy literatury,
b) obrona własności intelektualnej członków stowarzyszenia,
c) reprezentowanie interesów środowiska tłumaczy oraz poszczególnych członków stowarzyszenia wobec innych instytucji oraz osób prawnych i fizycznych, zwłaszcza w zakresie praw autorskich, honorariów, umów o dzieło,
d) czuwanie nad jakością powstających przekładów,
e) zwrócenie uwagi opinii publicznej na specyfikę pracy tłumaczy literatury oraz podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy o literaturze i przekładzie w społeczeństwie, zwłaszcza poprzez pracę edukacyjną wśród młodzieży,
f) wspomaganie rozwoju zawodowego tłumaczy literatury i promowanie zawodu tłumacza,
g) pomoc dla początkujących tłumaczy literatury,
h) wspieranie tłumaczy literatury polskiej na języki obce,
i) upowszechnianie literatury i czytelnictwa,
j) inicjowanie oraz wspieranie wszelkich działań na rzecz sztuki translatorskiej, ale także sztuki słowa i życia literackiego, zwłaszcza w zakresie tworzenia ram prawnych i materialnych dla tłumaczenia, uprawiania i upowszechniania literatury,
k) upominanie się o właściwe miejsce dla literatury, sztuki przekładowej i czytelnictwa w polityce kulturalnej władz państwowych i samorządowych,
l) umacnianie więzi między osobami i instytucjami zainteresowanymi sztuką przekładu literackiego, jej badaniem oraz promowaniem,
m) pielęgnowanie i chronienie takich zdobyczy demokracji jak wolność wypowiedzi i swoboda działalności twórczej.

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swe cele, w tym poprzez działania oświatowe i edukacyjne, a w szczególności poprzez:
a) samodzielne lub we współpracy z innymi instytucjami organizowanie dyskusji, odczytów, wykładów, wystaw, projekcji, konkursów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, plenerów, warsztatów, kursów, przeglądów, festiwali, koncertów, szkoleń, ankiet, poświęconych sztuce przekładowej, literaturze i kulturze, a także związanym z nimi zagadnieniom prawnym czy gospodarczym (prawo autorskie, rynek książki, przemysł kultury),
b) organizowanie konkursów dla tłumaczy i przyznawanie nagród za tłumaczenia,
c) samodzielne lub z udziałem innych instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych oraz stowarzyszeń i fundacji tworzenie funduszy stypendialnych dla tłumaczy i ich dystrybuowanie,
d) wspieranie przedsięwzięć swoich członków i organizowanie kampanii informacyjnych,
e) wspieranie udziału członków we wszelkiego typu krajowych i zagranicznych imprezach, zjazdach, seminariach, konferencjach, festiwalach o charakterze zgodnym z celami Stowarzyszenia,
f) współpracę z innymi instytucjami w Polsce i za granicą podejmującymi podobne działania i mającymi podobne cele,
g) organizowanie pomocy prawnej dla członków oraz zapewnianie im konsultacji dotyczących umów podpisywanych z wydawcami,
h) publikowanie dzieł z zakresu literatury, literaturoznawstwa i humanistyki, zwłaszcza w postaci czasopism i książek, także w formie elektronicznej i z wykorzystaniem wszelkich innych, nowoczesnych nośników multimedialnych,
i) realizowanie zadań publicznych (w tym programów samorządowych, państwowych i unijnych) zgodnie z celami Stowarzyszenia, a także prowadzenie lub współprowadzenie z odpowiednimi władzami instytucji kultury o profilu związanym z celami i ideami Stowarzyszenia,
j) występowanie z wnioskami, postulatami i opiniami pod adresem władz państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych, a także współpracowanie z nimi w zakresie działań bliskich ideom Stowarzyszenia,
k) prowadzenie i wspieranie programów pomocy tłumaczom, pisarzom, badaczom literatury i sztuki przekładu, animatorom życia literackiego i wydawcom,
l) przedstawianie zasłużonych osób do odznaczeń i nagród państwowych, resortowych, samorządowych, a także pozarządowych i prywatnych za pracę przekładową, literacką, naukową, dydaktyczną i społeczną oraz opiniowanie wniosków innych instytucji o przyznanie takich odznaczeń lub nagród,
m) powoływanie komisji i zespołów do specjalnych zadań,
n) tworzenie do wykonywania określonych zadań odpowiednich jednostek organizacyjnych, instytucji, ośrodków, przedsiębiorstw, takich jak wydawnictwa, agencje, fundacje, spółki, szkoły.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) kandydatów,
d) wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym i członkiem kandydatem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, zaś członkiem wspierającym osoba fizyczna lub prawna prowadząca legalną działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, także za pośrednictwem filii i przedstawicielstw.
3. Stowarzyszenie gromadzi głównie tłumaczy literatury obcej na język polski, ale o członkostwo mogą się ubiegać także inne osoby, które zajmują się tłumaczeniami literackimi, niezależnie od języka wyjściowego i docelowego.
4. W kwestii przyjmowania nowych członków Zarząd może oprzeć się na opinii powołanej przez siebie specjalnej komisji kwalifikacyjnej.
5. Szczegółowe, nieujęte w tym statucie, zasady i procedury przyjmowania członków oraz wzory deklaracji członkowskich i rekomendacji ustala Zarząd Stowarzyszenia.
6. O przyjęciu w poczet członków lub ustaniu członkostwa Zarząd informuje wszystkich pozostałych członków Stowarzyszenia.
7. Członkowie założyciele uzyskują automatycznie status członków zwyczajnych.

§ 11.
1. O członkostwo zwyczajne wystąpić może każdy, kto ma dorobek w postaci przekładów literackich, a w szczególności tłumacz przynajmniej trzech ogłoszonych drukiem w profesjonalnym wydawnictwie samodzielnych pozycji w postaci wykonanego z należytą starannością tłumaczenia z dziedziny prozy, poezji, eseistyki, literatury faktu, literatury naukowej lub popularnonaukowej, dramaturgii itp. lub wystawionych na zawodowej scenie, zrealizowanych w radiu albo telewizji pełnospektaklowych sztuk teatralnych (słuchowisk, scenariuszy). Kryterium przyjęcia mogą stanowić współtłumaczenia opublikowanych jak wyżej dzieł literackich, autorstwo lub współautorstwo szeregu tłumaczeń literackich opublikowanych w różnego rodzaju antologiach, zbiorach, czasopismach papierowych i internetowych, a także ogłoszonych lub zrealizowanych w różnych mediach, które to przekłady łącznie stanowią pod względem objętości i jakości znaczące dokonanie twórcze. Dodatkowym kryterium przyjęcia może być również inny dorobek przekładowy (np. audiowizualny). Najnowsze pozycje w rozpatrywanym dorobku nie powinny być starsze niż 3 lata.

2. Zarząd może uwzględnić przy przyjmowaniu kandydata także tłumaczenia z jakichś względów niepublikowane (z przyczyn niezwiązanych z ich jakością), ale powstałe na zamówienie profesjonalnych wydawnictw, mediów, agencji literackich i teatralnych itp.

3. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia (decyzja podejmowana jest większością głosów) na podstawie jego deklaracji. W wątpliwych przypadkach Zarząd powołuje dodatkowego kompetentnego recenzenta. Od decyzji Zarządu można odwołać się do Zgromadzenia Stowarzyszenia.
4. Uchwała o przyjęciu członka podejmowana jest przez Zarząd w głosowaniu jawnym.

§ 12.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) udziału w realizacji współpracy Stowarzyszenia z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami,
d) działania w oddziałach, sekcjach i komisjach Stowarzyszenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami i wolą,
e) wspierania i upowszechniania przez Stowarzyszenie jego dokonań i przedsięwzięć twórczych,
f) korzystania z wszelkich form pomocy materialnej i rzeczowej oferowanej przez Stowarzyszenie,
g) korzystania z ulg w nabywaniu wydawnictw Stowarzyszenia i biletów na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie,
h) korzystania z ulg w kosztach udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, organizowanych z udziałem Stowarzyszenia,
i) ubiegania się o opinię i poparcie Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach zawodowych.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a) przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia i aktywnego udziału w realizacji jego celów statutowych,
b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przestrzegania zasad koleżeństwa i dobrych obyczajów w życiu organizacyjnym,
d) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13.
1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:
a) rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie lub w formie elektronicznej Zarządowi Stowarzyszenia,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień; od decyzji tej przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia,
c) wykluczenia na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego przez Zgromadzenie Stowarzyszenia za czyny nielicujące z godnością członka Stowarzyszenia lub działalność na szkodę Stowarzyszenia albo jego poszczególnych członków,
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
e) śmierci członka.

§ 14.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi w dziedzinie sztuki przekładowej, jej badania czy popularyzacji, lub też jest istotnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Zgromadzenie Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
3. Członek honorowy nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.
4. Godność członka honorowego może zostać odebrana na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego uchwałą Zgromadzenia Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w przypadku rażącego naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub zasad życia organizacyjnego przez osobę uhonorowaną tą godnością.

§ 15.
1. O status członka kandydata Stowarzyszenia może się ubiegać każdy, kto ma w dorobku pierwsze wykonane z należytą starannością przekłady literackie, w tym opublikowane w formie książkowej, w prasie, mediach, internecie itp.
2. W poczet członków kandydatów przyjmuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Od decyzji odmownej zarządu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia, którego postanowienie jest ostateczne.
3. Członkowi kandydatowi przysługują wszystkie prawa należne innym członkom Stowarzyszenia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek kandydat przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki, jakie niniejszy statut nakłada na członków zwyczajnych.
5. Staż kandydacki trwa do 5 lat. Po tym czasie kandydat, jeśli nie spełnia kryteriów członka zwyczajnego, zostaje skreślony z listy członków Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach staż kandydacki może zostać przedłużony.
6. Zarząd może skreślić członka kandydata z listy przed upływem tego okresu w przypadku niepłacenia składek, rażącego naruszenia przez niego prawa, dobrych obyczajów lub zasad życia organizacyjnego. Decyzję zarządu członek kandydat może zaskarżyć do Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

§ 16.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe wsparcie finansowe lub inne poparcie materialne na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. Osoba prawna realizuje swoje uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia poprzez wydelegowanego przedstawiciela.
4. Członek wspierający ma prawo:
a) uczestniczyć we wszystkich działaniach i imprezach Stowarzyszenia,
b) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,
c) korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia na zasadzie pierwszeństwa,
d) upubliczniać przynależność do Stowarzyszenia w ramach kształtowania swojego wizerunku.
5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego realizowania zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
6. Członkostwo wspierające ustaje wskutek:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną lub śmierci osoby fizycznej,
c) czynów nielicujących z godnością członka Stowarzyszenia,
d) nierealizowania zobowiązań przyjętych w stosunku do Stowarzyszenia w okresie dłuższym niż jeden rok.
7. O skreśleniu z listy członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Od tej decyzji przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zgromadzenie Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany też w niniejszym Statucie Zarządem,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i rozpoczyna się natychmiast po wyborze.
3. Tę samą funkcję we władzach Stowarzyszenia (Prezes, członek Zarządu, członek Komisji Rewizyjnej, członek Sądu Koleżeńskiego) można pełnić bez przerwy tylko przez dwie kadencje.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem tych przypadków, w których niniejszy statut postanawia inaczej. Posiedzenia władz Stowarzyszenia mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich jak telefon, poczta, poczta elektroniczna.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Projekt uchwały podejmowanej w trybie obiegowym powinien zostać doręczony wszystkim członkom Zarządu. Za doręczenie uważa się również przesłanie projektu uchwały drogą elektroniczną na oficjalny adres jego poczty elektronicznej. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym wymagają udziału w głosowaniu większości członków Zarządu i są podejmowane zwykłą większością głosów.
6. W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybieralnych Stowarzyszenia na najbliższym Zgromadzeniu Stowarzyszenia dokonuje się wyborów uzupełniających. W przypadku wyborów uzupełniających mandat nowo wybranego członka władz Stowarzyszenia kończy się z upływem kadencji, w trakcie której został wybrany.
7. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji prezesa Stowarzyszenia lub niemożności pełnienia przez niego funkcji, Zarząd ogłasza skrócenie kadencji i zwołuje zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
8. Zgromadzenie Stowarzyszenia może również w drodze wyborów uzupełniać lub rozszerzać skład władz wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji do maksymalnej liczby członków danego organu. Uzupełnienie lub rozszerzenie składu danego organu jest możliwe raz w roku bądź w przypadku, kiedy z jakichś powodów liczba członków tego organu spadnie. Kadencja członków władz Oddziału wyłonionych w wyborach uzupełniających kończy się z upływem kadencji, w trakcie której zostali wybrani.

§ 18.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2. Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Zgromadzeniu Stowarzyszenia mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia, z tym że członkowie kandydaci i wspierający tylko z głosem doradczym.
4. W głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Zgromadzenia Stowarzyszenia jego uczestnicy biorą udział zgodnie z uprawnieniami określonymi przez niniejszy statut.
5. Zgromadzenie Stowarzyszenia jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę uprawnionych osób uczestniczących w Zgromadzeniu z wyjątkiem tych przypadków, w których niniejszy statut stanowi inaczej.
6. Możliwość udziału w Zgromadzeniu Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym Zgromadzeniu zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na Zgromadzeniach Stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zgromadzenia Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.
8. Dla ważności głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przeprowadzonego przed Zgromadzeniem wymagany jest udział ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 19.
1. Zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w związku z zakończeniem lub skróceniem kadencji wybieranych władz stowarzyszenia, a także w związku z zakończeniem roku obrachunkowego i koniecznością złożenia przez Zarząd sprawozdania finansowego.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem w formie listu elektronicznego.

§ 20.
Do kompetencji Zgromadzenia Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3) zatwierdzanie bilansu,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) wybór w głosowaniu tajnym prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6) zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
7) zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń na prawach sekcji,
8) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu, a także odbieranie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego,
9) wykluczenie członka zwyczajnego lub członka kandydata na wniosek Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego,
10) przyznawanie tytułu prezesa honorowego Stowarzyszenia,
11) ustanawianie i przyznawanie odznak i medali organizacyjnych,
12) rozpoznawanie odwołań w sprawach dotyczących przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub skreślenia z listy członków,
13) powoływanie w razie potrzeby specjalnych komisji i określanie ich kompetencji,
14) uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
15) uchwalanie zasad rozliczania składek członkowskich i innych funduszy pomiędzy Zarządem a oddziałami i sekcjami,
16) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o niepowołaniu, zawieszeniu lub rozwiązaniu oddziału czy sekcji Stowarzyszenia,
17) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,
18) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
19) podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 21.
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zarząd zwołuje:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia w przypadkach opisanych wyżej w p. 1, pp. b i c niniejszego paragrafu, jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w ciągu 45 dni od daty wpłynięcia wniosku i obraduje nad problemami, dla których zostało zwołane. W przypadku niezwołania Zgromadzenia Stowarzyszenia przez Zarząd w terminie określonym w statucie do zwołania Zgromadzenia Stowarzyszenia uprawniona jest Komisja Rewizyjna.

§ 22.
1. Tryb i porządek obrad Zgromadzenia Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony na wstępie przez Zgromadzenie Stowarzyszenia, a uwzględniający w szczególności następujące zasady:
a) wybory władz Stowarzyszenia są tajne,
b) w pierwszej kolejności wybiera się prezesa Stowarzyszenia, następnie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c) wybór prezesa Stowarzyszenia następuje bezwzględną większością głosów, w razie potrzeby w dwóch turach, przy czym do drugiej tury dopuszcza się dwóch kandydatów, którzy w turze pierwszej zdobyli największą liczbę głosów.
d) członek Stowarzyszenia nie może zasiadać jednocześnie w różnych władzach wybieralnych Stowarzyszenia tego samego szczebla.
2. Liczbę członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określa każdorazowo Zgromadzenie Stowarzyszenia, przy czym nie mogą one liczyć mniej niż trzech członków i więcej niż dziewięciu.

§ 23.
1. Z chwilą powstania oddziałów Zgromadzenie Stowarzyszenia może zmienić się w Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia. Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia powstaje w momencie, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób.

2. W skład Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia wchodzą delegaci poszczególnych oddziałów wybrani na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. Każdemu oddziałowi przysługuje prawo posiadania 1 przedstawiciela na 5 członków.
3. Jeżeli liczba członków oddziału w ocenie Zarządu tego oddziału wzrośnie do czasu Walnego Zgromadzenia STL, uprawniając dany oddział do wyboru większej liczby delegatów, Walne Zgromadzenie oddziału ma prawo wybrać delegata rezerwowego lub delegatów rezerwowych, zyskujących uprawnienia delegata tylko i wyłącznie z chwilą osiągnięcia przez oddział odpowiedniej liczby członków.
4. W skład Zarządu wchodzą na prawach członka Zarządu przewodniczący oddziałów terenowych Stowarzyszenia, wybrani przez Walne Zebranie Oddziału. Kadencja przewodniczącego oddziału jako członka w Zarządzie Głównym upływa wraz z zakończeniem kadencji w oddziale bądź w chwili ustąpienia z funkcji przewodniczącego.
5. Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia działa wedle niniejszego statutu, odnosząc do siebie wszelkie jego postanowienia dotyczące Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 24.
1. Najpóźniej w siedem dni po zebraniu Zgromadzenia Stowarzyszenia, na którym dokonano wyboru Zarządu, odbywa się zebranie konstytucyjne Zarządu.
2. Zarząd wybiera spośród swoich członków sekretarza i skarbnika. W przypadku Zarządu liczniejszego niż trzyosobowy dopuszcza się funkcję wiceprezesa lub dwóch wiceprezesów.
3. Funkcyjni członkowie Zarządu (prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik) tworzą w razie potrzeby Prezydium Zarządu. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu. Prezydium działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz i zaleceniami Zarządu. Postanowienia Prezydium podlegają akceptacji Zarządu.
4. W skład Zarządu wchodzą na prawach członka Zarządu przewodniczący oddziałów terenowych Stowarzyszenia, wybrani przez Walne Zebranie Oddziału. Kadencja przewodniczącego oddziału jako członka w Zarządzie Głównym upływa wraz z zakończeniem kadencji w oddziale bądź w chwili ustąpienia z funkcji przewodniczącego.
5. Zarząd w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów może skrócić swoją kadencję i zwołać zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 25.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Zgromadzenia Stowarzyszenia, zdobywanie funduszy na zaplanowane projekty,
3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
4) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub rozwiązywania oddziałów lub sekcji,
5) nadzorowanie działalności oddziałów i sekcji,
6) powoływanie i rozwiązywanie stałych i okresowych komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
7) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu, regulaminów oddziałów, sekcji i innych regulaminów wewnętrznych,
8) występowanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego,
9) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządów oddziałów i sekcji oraz zatwierdzanie ich preliminarzy budżetowych,
10) przyjmowanie od członków składek członkowskich,
11) zawieranie umów o współpracy z innymi Stowarzyszeniami literackimi, kulturalnymi i naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
12) podejmowanie uchwał o wstąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
13) występowanie do władz państwowych i samorządowych, a także innych instytucji, o przyznanie nagród i odznaczeń za działalność w dziedzinie sztuki przekładowej i literackiej, ich popularyzacji oraz badania,
14) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
15) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
16) tworzenie i nadzorowanie Biura Stowarzyszenia oraz powoływanie i odwoływanie jego dyrektora,
17) tworzenie i nadzorowanie w ramach działalności gospodarczej oraz statutowej wszelkich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i instytucji (fundacji, ośrodków, wydawnictw, szkół, spółek itp.), a także powoływanie i odwoływanie ich kierownictwa,
18) przygotowywanie posiedzeń Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 26.
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Oświadczenia woli stowarzyszenia może składać co najmniej dwóch jednocześnie działających członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb. Posiedzenie musi być również zwołane na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek prezydium w miarę potrzeb.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu, w tym zakresy obowiązków członków Prezydium, określa regulamin Zarządu.

§ 27.
1. Do prowadzenia spraw bieżących Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia i zatrudnić pracowników, w tym dyrektora Biura Stowarzyszenia, zwanego dalej dyrektorem.
2. Stosunek pracy dyrektora w kwestiach nieobjętych statutem regulują ogólne przepisy prawa pracy.
3. Obowiązki i kompetencje dyrektora ustala regulamin Zarządu.
4. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Stanowisko dyrektora można powierzyć członkowi Zarządu, niezależnie od jego funkcji.

§ 28.
1. Zgromadzenie Stowarzyszenia może przyznać wybranej przez siebie osobie tytuł prezesa honorowego Stowarzyszenia.
2. Prezesem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia albo celów, którym ono służy.
3. Swoją uchwałę w tej sprawie Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy większością 2/3 głosów.
4. Prezes honorowy, jeśli nie był wcześniej członkiem Stowarzyszenia, uzyskuje wraz z tym tytułem status i prawa członka honorowego Stowarzyszenia.
5. Prezes honorowy może – każdorazowo za pisemną zgodą Zarządu i w określonych w tej zgodzie granicach – reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz i działać w jego imieniu, realizując określone misje czy zadania.
6. Tytuł prezesa honorowego jest dożywotni (jeśli osoba nim uhonorowana sama się go nie zrzeknie) i może zostać odebrany tylko w przypadku rażącego naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub zasad życia organizacyjnego.
7. Procedurę odebrania godności prezesa honorowego inicjuje Zarząd Stowarzyszenia, kierując odpowiedni wniosek do Zgromadzenia Stowarzyszenia. Swoją decyzję Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje większością kwalifikowaną 3/4 głosów.

§ 29.
1. Najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od wyboru odbywa się zebranie konstytucyjne Komisji Rewizyjnej, na którym wybierany jest jej przewodniczący i sekretarz.
2. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z własnym regulaminem, podanym do wiadomości pozostałym władzom Stowarzyszenia.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne pod warunkiem, że zostały podjęte na posiedzeniu, w którym wzięła udział ponad połowa jej członków.

§ 30.
1. Komisja Rewizyjna jako organ kontroli wewnętrznej z ramienia Walnego Zgromadzenia przeprowadza co najmniej raz w roku – przed każdym zwyczajnym walnym zebraniem delegatów – kontrolę dokumentacji pracy Zarządu (i Zarządów oddziałów i sekcji) oraz dokumentacji finansowej pod względem rzetelności prowadzonej dokumentacji, zgodności ze Statutem i celowości działań oraz gospodarności w dysponowaniu środkami finansowymi, a także opiniuje sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu.2. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do kontroli działalności sekcji Stowarzyszenia, a także oddziałów, jeśli nie wybrano w nich oddziałowych komisji rewizyjnych.
3. Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do bezzwłocznego udostępnienia Komisji Rewizyjnej wszelkich dokumentów oraz udzielenia w formie ustnej lub pisemnej żądanych wyjaśnień.
4. Wyniki dokonanej przez Komisję Rewizyjną dorocznej kontroli działalności Stowarzyszenia muszą być udostępnione członkom Stowarzyszenia w postaci sprawozdania dostępnego w siedzibie Stowarzyszenia. Komisja może także sprawozdanie rozesłać do wszystkich członków, albo opublikować na stronie internetowej lub w biuletynie Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia, zarządów oddziałów, przewodniczących sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem zastosowania się do zaleceń.
6. Wydelegowany przez Komisję Rewizyjną jej członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, Zarządów Oddziałów i Zarządów Sekcji w charakterze obserwatora.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy interpretacja statutu i regulaminów wszystkich władz stowarzyszenia.

§ 31.
1. Najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od wyboru odbywa się zebranie konstytucyjne Sądu Koleżeńskiego, na którym wybierany jest jego przewodniczący.
2. Sąd Koleżeński działa zgodnie z własnym regulaminem zatwierdzonym przez Zgromadzenie Stowarzyszenia, określającym właściwości Sądu, procedurę orzekania, kary i sposoby ich wykonania.
3. Przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego składu orzekającego.

§ 32.
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia w związku z ich działalnością we władzach wszystkich szczebli lub przy realizacji zadań organizacyjnych.
2. Sąd Koleżeński rozstrzyga również w sprawach odpowiedzialności członków Stowarzyszenia za naruszenie statutowych obowiązków, uchwał statutowych władz Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub za czyny niegodne członka Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński może ukarać członka stowarzyszenia: – upomnieniem – naganą – zawieszeniem w prawach członka

§ 33.
1. Sąd Koleżeński rozpatruje wniesione sprawy w pełnym składzie.
2. Odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Zgromadzenie.

Rozdział V. Oddziały Stowarzyszenia

§ 34.
1. Oddział powstaje na podstawie uchwały Zarządu.
2. Oddział może powstać w miejscowości lub aglomeracji, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia (zwyczajnych lub kandydatów).
3. Teren działalności oddziału, siedzibę jego władz i nazwę ustala Zarząd.
4. Członkowie Stowarzyszenia mogą zmienić przynależność do oddziału bez podawania powodu.

§ 35.
1. Oddział może zostać rozwiązany przez Zarząd wskutek zmniejszenia się liczby jego członków poniżej statutowego minimum.

§ 36.
1. Władzami oddziału są:
a) Walne Zebranie Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Walne Zebranie Oddziału może nie wybierać Komisji Rewizyjnej Oddziału. W takim przypadku zadania tych ciał w stosunku do oddziału przejmuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 37.
1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 38.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w związku z zakończeniem lub skróceniem kadencji wybieranych władz Oddziału, a także w związku z zakończeniem roku obrachunkowego i koniecznością złożenia przez Zarząd Oddziału sprawozdania finansowego.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków, a także Zarząd Stowarzyszenia na co najmniej 30 dni przed Zebraniem w formie listu elektronicznego.

§ 39.
Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału należy:
1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zgromadzenia oraz Zarządu Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4) wybór spośród członków zwyczajnych przewodniczącego oddziału, minimum dwóch następnych członków Zarządu Oddziału i – jeśli będzie taka potrzeba – minimum trzech członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5) wybór spośród członków zwyczajnych delegatów na Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia.

§ 40.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków oddziału, niezależnie od ich statusu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Oddziału przez Zarząd Oddziału w określonym terminie do zwołania Walnego Zebrania Oddziału uprawniona jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 41.
1. W Walnym Zebraniu Oddziału z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi z terenu objętego działalnością oddziału oraz z głosem doradczym członkowie kandydaci i przedstawiciele członków wspierających oddziału.
2. Zwołane w trybie zgodnym z niniejszym statutem Walne Zebranie Oddziału jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę osób obecnych na obradach.

§ 42.
1. Wybory przewodniczącego oraz członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Zgromadzenie Delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.
2. Liczbę członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału określa każdorazowo Walne Zebranie Oddziału, przy czym nie mogą one liczyć mniej niż trzech członków i więcej niż dziewięciu.
3. Walne Zebranie Oddziału może również w drodze wyborów uzupełniać lub rozszerzać skład Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie trwania kadencji do maksymalnej liczby członków zarządu oddziału. Uzupełnienie lub rozszerzenie składu Zarządu lub komisji rewizyjnej jest możliwe raz w roku bądź w przypadku, kiedy z jakichś powodów liczba członków zarządu spadnie. Kadencja członków władz Oddziału wyłonionych w wyborach uzupełniających kończy się z upływem kadencji, w trakcie której zostali wybrani.

§ 43.
1. Nowo wybrany Zarząd Oddziału konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni po wyborach, wybierając sekretarza i skarbnika. W przypadku zarządu składającego się z więcej niż trzech osób można również powołać wiceprzewodniczącego zarządu oddziału. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Ukonstytuowany Zarząd Oddziału bezzwłocznie przesyła do Zarządu Stowarzyszenia protokoły z Walnego Zebrania Oddziału i swojego zebrania konstytucyjnego.

§ 44.
1. Do posiedzeń Zarządu Oddziału stosują się odpowiednio przepisy dotyczące Zarządu Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
b) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz nadrzędnych Stowarzyszenia,
c) koordynowanie działalności oddziału z Zarządem Stowarzyszenia,
d) współdziałanie z Zarządami Sekcji i innych oddziałów Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających oddziału,
f) zbieranie składek członkowskich i przyjmowanie świadczeń od członków wspierających oddział,
g) powoływanie komisji do wykonywania określonych zadań oraz nadzorowanie ich działalności,
h) opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia,
i) zarządzanie majątkiem oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
j) przygotowywanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.

§ 45.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału najpóźniej w ciągu miesiąca od Walnego Zebrania wybiera spośród siebie przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w ciągu kadencji kontroli całokształtu działalności oddziału Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do władz Stowarzyszenia różnych szczebli z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

Rozdział VI. Sekcje Stowarzyszenia

§ 46.
1. Członkowie Stowarzyszenia o wspólnych zainteresowaniach mogą tworzyć sekcje Stowarzyszenia, np. wynikające z zajmowania się literaturą danego narodu (np. sekcja litewska), obszaru (np. sekcja skandynawska), języka (np. sekcja anglojęzyczna) czy grupy językowej (sekcja słowiańska), ale także rodzajem lub gatunkiem literackim (np. sekcja poetycka, sekcja eseistyczna) czy zagadnieniami badawczymi (np. sekcja translatologiczna) itp.
2. Członkiem sekcji może zostać każdy członek Stowarzyszenia niezależnie od statusu po złożeniu pisemnej deklaracji w Zarządzie Sekcji.
3. Wszyscy uczestnicy sekcji będący członkami zwyczajnymi mają równe prawa, w tym czynne i bierne prawo wyborcze do władz sekcji.
4. Każdy członek stowarzyszenia może należeć do kilku sekcji.

§ 47.
1. Sekcja powstaje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na umotywowany wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
2. Siedzibę władz sekcji i nazwę sekcji ustala Zarząd na wniosek zainteresowanych osób.
3. Zadaniem sekcji jest realizowanie celów Stowarzyszenia w zakresie spraw objętych wspólnym zainteresowaniem uczestników sekcji.
4. Sekcja działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 48.
1. Władzą sekcji jest Zarząd Sekcji.
2. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego i co najmniej dwóch członków. Dokładną liczbę członków Zarządu Sekcji określa Zarząd Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:
a) wyznaczanie celów i środków działania sekcji oraz planowanie tej działalności pod kątem merytorycznym, finansowym i organizacyjnym,
b) kierowanie działalnością sekcji zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
c) współdziałanie z Zarządami Oddziałów Stowarzyszenia,
d) zarządzanie majątkiem i finansami sekcji w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Zarząd Sekcji składa raz w roku Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdanie ze swej działalności zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

Rozdział VII. Majątek i fundusze

§ 49.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b) wpływy ze świadczeń członków wspierających,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
d) dotacje, subwencje i darowizny,
e) dochody z działalności gospodarczej,
f) dochody z lokat.
3. Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwojga członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII. Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 50.
1. Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Zgromadzenie Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Zarząd niezwłocznie zawiadamia o zmianie statutu sąd rejestrowy.

§ 51.
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Stowarzyszenia większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Rozdział IX Niektóre pojęcia używane w statucie

§ 52.
W statucie Stowarzyszenia, jego regulaminach i innych dokumentach dotyczących prac organów kolegialnych przyjmuje się poniższe definicje terminów związanych z ustalaniem wyników głosowań:
1. Większość kwalifikowana – liczba głosów większa od połowy, określona stosunkiem głosów oddanych za wnioskiem (uchwałą, kandydatem) do ogólnej liczby uprawnionych do głosowania lub ogólnej liczby biorących udział w głosowaniu np. 2/3, 3/4.
2. Większość bezwzględna (większość absolutna) – liczba głosów przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. „Bezwzględna większość” ma miejsce wówczas, gdy za wnioskiem (uchwałą, kandydatem) oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw” i „wstrzymujących się”).
3. Większość zwykła – liczba głosów ważnie oddanych za wnioskiem większa od liczby głosów przeciw (mniejsza od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się, lecz większa od liczby głosów przeciw).
4. Ponad połowa osób uprawnionych do głosowania – w przypadku liczby parzystej obowiązuje schemat: 50%+ 1, w przypadku nieparzystej 50% + zaokrąglenie do jeden, a więc przykładowo: przy 15 osobach uprawnionych do głosowania „ponad połowa” to 8 osób.

uchwalono: 19.09.2020