Aktualności

Przekładoznawstwo literacko-kulturowe to intensywny dwuletni program studiów magisterskich o charakterze akademickim i praktycznym prowadzonych na Wydziale Polonistyki we współpracy z Wydziałem Filologicznym. Pozwala on zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie tłumaczenia tekstów literackich oraz zdobyć kompetencje literaturoznawcze i przekładoznawcze z doskonaleniem znajomości języków i literatur obcych.

Studia adresowane są do absolwentów studiów polonistycznych i neofilologicznych, a także innych kierunków humanistycznych, którzy kochają literaturę i interesują się teorią i praktyką przekładu literackiego oraz miejscem, jakie zajmuje on w kulturze.

Program zawiera dużą komponentę zajęć warsztatowych oraz projekty przekładowe. Zajęcia prowadzone są przez praktykujących tłumaczy o dużym dorobku. Studenci nabywają kompetencje akademickie i praktyczne oraz mają szansę na nawiązanie interesujących kontaktów w środowisku przekładowych i wydawniczym.

Program studiów

Wśród najważniejszych przedmiotów akademickich znajdują się:

  • Introduction to Translation Studies
  • Polska literatura nowoczesna
  • Stylistyka praktyczna i kultura języka
  • Warsztaty i indywidualne projekty przekładowe
  • Doskonalenie językowe na poziomie C1 i C2

W każdym semestrze studenci biorą udział w warsztatach przekładowych i realizuj zespołowy lub indywidualny projekt przekładowy. W ramach seminarium magisterskiego mają możliwość zaangażowania w prowadzone w jednostce badania naukowe, m.in. nad historią i stylistyką przekładu.

Indywidualizacja programu studiów
Projekty przekładowe prowadzone są metodą tutorialu, to znaczy, że studenci wybierają  opiekuna swojego projektu wśród wybitnych tłumaczy literatury. Nad wyborem kursów opcyjnych oraz kursów na Wydziale Filologicznym czuwa koordynator. Każdy student indywidualnie konsultuje swój plan studiów. Można powiedzieć, że na naszej specjalności każdy student podejmuje indywidualny tok. Więcej informacji TU