Działalność

Pismo do Ministra Finansów (5.01.2018)

Warszawa, 5.01.2018

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Finansów

 

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu członków Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury chcielibyśmy wyrazić zaniepokojenie w związku z Ustawą z dnia 27 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jak już zwracaliśmy uwagę w skierowanym do Pana Premiera piśmie z dnia 9.11.2017, ustęp 9b ustawy w obecnym brzmieniu nie wymienia wprost działalności przekładowej, użyto w nim również niejednoznacznego terminu „literatura piękna”, który może rodzić problemy interpretacyjne. Zarazem prawa tłumacza literackiego jako twórcy określa art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

Naszym zdaniem obecne brzmienie ustawy może powodować utrudnienia w działaniu organów podatkowych, które będą zmuszone do podejmowania arbitralnych i być może niespójnych decyzji, a zarazem prowadzić do wykluczenia tłumaczy literackich z grona beneficjentów ustawy mającej wspierać twórców, a zatem i polską kulturę.

Ponieważ napływają do nas liczne zapytania i wyrazy zaniepokojenia ze środowiska tłumaczy literackich, zarówno członków Stowarzyszenia, jak i innych przedstawicieli naszej grupy zawodowej, a także wydawców, chcielibyśmy prosić o odpowiedź na pytanie, czy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w obecnym brzmieniu obejmuje tłumaczy literackich, jako autorów przekładów szeroko rozumianej literatury pięknej, a co za tym idzie, pozwalała na zawieranie umów o dzieło z 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez tłumaczy z praw autorskich.

Żywiąc przekonanie, że pominięcie działalności przekładowej było jedynie efektem przeoczenia, i mając nadzieję na skorygowanie obecnej ustawy, chcielibyśmy również skierować do Pana Premiera zapytanie o planowaną nowelizację, która pozwoliłaby doprecyzować budzące wątpliwości zapisy, a zarazem ustabilizować sytuację tłumaczy jako twórców oraz ułatwić działanie organom podatkowym. W piśmie z dnia 9.11.2017 zawarliśmy naszą propozycję zmian. Podkreślamy również stałą gotowość Stowarzyszenia do udziału we wszelkich konsultacjach z przedstawicielami zawodów twórczych.

Z wyrazami szacunku

 

Rafał Lisowski
członek Prezydium Zarządu
Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

 

Do wiadomości: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.