O nas

Regulamin członków Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

Regulamin członków STL jest dokumentem uzupełniającym do Statutu STL.

 1. Członkowie STL dzielą się na:
  a) zwyczajnych,
  b) honorowych,
  c) kandydatów,
  d) wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym STL może zostać pełnoletnia osoba fizyczna.
 3. Członkiem kandydatem STL może zostać pełnoletnia osoba fizyczna.
 4. Członkiem wspierającym STL może zostać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca legalną działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, także za pośrednictwem filii i przedstawicielstw.
 5. Członkiem zwyczajnym i kandydatem może zostać tłumacz literatury obcej na język polski, ale o członkostwo mogą się ubiegać także inne osoby, które zajmują się tłumaczeniami literackimi, niezależnie od języka wyjściowego i docelowego.
 6. W kwestii przyjmowania nowych członków Zarząd może oprzeć się na opinii doraźnie powołanej przez siebie specjalnej Komisji Kwalifikacyjnej.
 7. Komisja Kwalifikacyjna składa się z przewodniczącego powoływanego przez Zarząd STL oraz 2 członków zwyczajnych, tłumaczy języka, z którego tłumaczy kandydat ubiegający się o status członka zwyczajnego lub kandydata.
 8. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji mają członkowie zwyczajni STL. Skład Komisji, na wniosek jej przewodniczącego, zatwierdza Zarząd STL. Członkowie zatwierdzonej Komisji wybierają ze swego grona zastępcę i sekretarza.
 9. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są na wniosek jej przewodniczącego.
 10. Z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół, podpisany przez przewodniczącego oraz sekretarza.
 11. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ważne w wypadku obecności przynajmniej 2/3 jej członków, w tym przewodniczącego.
 12. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 13. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje wnioski o przyjęcie do STL na podstawie deklaracji członkowskiej oraz załączonej dokumentacji.
 14. Komisja Kwalifikacyjna może:
  a) wydać opinię pozytywną,
  b) wydać opinię negatywną,
  c) zażądać od ubiegającego się o członkostwo materiałów dodatkowych,
  d) skierować dokumentację do zaopiniowania specjalistom spoza Komisji Kwalifikacyjnej.
 15. Po uzupełnieniu dokumentacji Komisja ponownie rozpatruje wniosek i wydaje ostateczną decyzję.
 16. Kandydatury pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Kwalifikacyjną są kierowane do Zarządu STL, który podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków STL.
 17. Opinie negatywne Komisji Kwalifikacyjnej wymagają uzasadnienia na piśmie, które następnie przesyłane jest osobie ubiegającej się o status członka STL.
 18. Osoba, której kandydatura została negatywnie zaopiniowana przez Komisję Kwalifikacyjną, ma prawo odwołać się do Zarządu STL. Przy rozpatrywaniu odwołań przez Zarząd STL wymagana jest obecność przedstawiciela Komisji Kwalifikacyjnej.
 19. O przyjęciu w poczet członków Zarząd informuje wszystkich pozostałych członków Stowarzyszenia. Imię i nazwisko nowego członka STL umieszczone jest również na stronie internetowej STL.
 20. Członkowie założyciele uzyskują automatycznie status członków zwyczajnych.
 21. Członkowie założyciele, którzy nie uregulowali w terminie składki członkowskiej, tracą status członka założyciela. Chcąc ponownie zostać członkiem STL, przechodzą procedurę przyjęcia w poczet członków STL, w tym zobowiązani są do uiszczenia opłaty wpisowej oraz opłaty członkowskiej.
 22. Członek nowo przyjęty w poczet członków zwyczajnych bądź członków kandydatów zobligowany jest do uiszczenia opłaty wpisowej oraz opłaty członkowskiej w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia o przyjęciu go w poczet członków STL.
 23. Członek założyciel, członek zwyczajny oraz członek kandydat zobowiązany jest do uiszczania składek członkowskich do 30 maja każdego roku kalendarzowego.
 24. Członek, który przez okres dłuższy niż rok nie uiści opłaty członkowskiej po dwukrotnym pisemnym upomnieniu drogą elektroniczną, zostaje usunięty z listy członków STL w 14 dni po drugim upomnieniu.
 25. Członkowi usuniętemu z listy członków STL odbierany jest dostęp do stron internetowych STL, przeznaczonych wyłącznie dla członków STL.
 26. Członek STL może zostać skreślony z listy członków STL prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego. Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego opisane są w Regulaminie Sądu Koleżeńskiego STL.
 27. Z chwilą powstania Oddziałów członkowie Stowarzyszenia zyskują przynależność oddziałową zgodną z zadeklarowanym miejscem zamieszkania. Osoby zamieszkujące poza granicami Polski są przydzielane do Oddziału Wschodniego. Przy wstępowaniu do Stowarzyszenia nowy członek może zadeklarować wybór innego Oddziału.
 28. Członkowie Stowarzyszenia mogą zmienić przynależność do Oddziału bez podawania powodu. Członek Stowarzyszenia pragnący zmienić przynależność do Oddziału jest zobowiązany zgłosić ten fakt Zarządowi Stowarzyszenia (na adres zarzad [at] stl.org.pl bądź pocztą).
 29. Członek Stowarzyszenia może należeć jednocześnie tylko do jednego Oddziału.

Uchwalono: 04.06.2011, zaktualizowano 28.09.2020