O nas

Regulamin Zarządów Oddziałów Regionalnych Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego STL należy:

a) reprezentowanie STL, w tym zwłaszcza Oddziału Regionalnego, na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Oddziału i Walnego Zgromadzenia Delegatów STL,

c) zdobywanie funduszy na projekty statutowe,

d) uchwalanie i realizacja okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Oddziału,

e) powoływanie i rozwiązywanie stałych i okresowych komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,

f) występowanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego,

g) przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia Oddziału,

h) przyznawanie patronatów wydarzeniom organizowanym w regionie Oddziału,

i) organizacja szkoleń dla członków i członkiń Oddziału,

j) integracja środowiska tłumaczy i tłumaczek literackich na terenie Oddziału
ze szczególnym uwzględnieniem członków i członkiń Oddziału.

2. Zarządy Oddziałów Regionalnych mają obowiązek składać Zarządowi Stowarzyszenia raporty ze swojej działalności. Raporty składają Przewodniczący/Przewodniczące Oddziałów Regionalnych wchodzący w skład Zarządu Stowarzyszenia na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego/Przewodniczącej Oddziału Regionalnego na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Przewodniczący/Przewodnicząca Oddziału Regionalnego ma obowiązek złożyć raport w formie elektronicznej w terminie do trzech dni przed posiedzeniem Zarządu Stowarzyszenia.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału Regionalnego STL odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku i zwoływane są przez Przewodniczącego/Przewodniczącą. Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu Oddziału Regionalnego STL zwoływane są przez Przewodniczącego/Przewodniczącą na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków i członkiń Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

4. Członkowie i członkinie Zarządu Oddziału Regionalnego STL powinni być poinformowani o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni wcześniej drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Posiedzenie nadzwyczajne może być zwołane bez zachowania tego terminu.

5. Każdy członek i członkini Zarządu Oddziału Regionalnego STL ma prawo zgłosić wniosek o włączenie konkretnej sprawy do porządku obrad danego posiedzenia.

6. Zarząd Oddziału Regionalnego STL podejmuje uchwały w następującym trybie:

a) zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków i członkiń,

b) w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego/Przewodniczącej zebrania,

c) głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

7. Uchwały podjęte przez Zarząd Oddziału Regionalnego STL wymagają podpisu więcej niż połowy składu tego Zarządu.

8. Z przebiegu posiedzeń Zarządu Oddziału Regionalnego STL sporządzane
są protokoły.

9. Protokoły podpisane przez Przewodniczącego/Przewodniczącą obrad oraz Sekretarza/Sekretarzynię przyjmowane są na następnym posiedzeniu.

10. Protokoły z posiedzeń Zarządów Oddziałów Regionalnych oraz uchwały tychże Zarządów są publikowane na bieżąco na stronie STL w strefie dla członków, aby wszystkie osoby członkowskie STL mogły się z nimi zapoznać.

uchwalono: 21.03.2020, zmieniono 13.10.2021