O nas

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

 1. Do kompetencji Zarządu STL należy:
  a) reprezentowanie STL na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  b) kierowanie działalnością zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Zgromadzenia Stowarzyszenia,
  c) zdobywanie funduszy na projekty statutowe,
  d) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
  e) zatwierdzanie bilansu,
  f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub rozwiązywania oddziałów lub sekcji,
  g) nadzorowanie działalności oddziałów i sekcji,
  h) powoływanie i rozwiązywanie stałych i okresowych komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
  i) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu, regulaminów oddziałów, sekcji i innych regulaminów wewnętrznych,
  j) występowanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego,
  k) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządów oddziałów i sekcji oraz zatwierdzanie ich preliminarzy budżetowych,
  l) przyjmowanie od członków składek członkowskich,
  m) zawieranie umów o współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami literackimi, kulturalnymi i naukowymi, krajowymi i zagranicznymi,
  n) podejmowanie uchwał o wstąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
  o) występowanie do władz państwowych i samorządowych, a także innych instytucji, o przyznanie nagród i odznaczeń za działalność w dziedzinie sztuki przekładowej i literackiej, ich popularyzacji oraz badania,
  p) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  q) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
  r) tworzenie i nadzorowanie Biura Stowarzyszenia oraz powoływanie i odwoływanie jego dyrektora,
  s) tworzenie i nadzorowanie w ramach działalności gospodarczej oraz statutowej wszelkich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i instytucji (fundacji, ośrodków, wydawnictw, szkół, spółek itp.), a także powoływanie i odwoływanie ich kierownictwa,
  t) przygotowywanie posiedzeń Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Zarządu STL odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące i zwoływane są przez prezesa, na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenie Prezydium Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek prezydium w miarę potrzeb.
 4. Członkowie Zarządu STL powinni być poinformowani o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni wcześniej drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. W nagłych wypadkach posiedzenie może być zwołane bez zachowania tego terminu.
 5. Każdy członek Zarządu STL ma prawo zgłosić wniosek o włączenie konkretnej sprawy do porządku obrad danego posiedzenia.
 6. Zarząd STL podejmuje uchwały w następującym trybie:
  a) zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków,
  b) w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania,
  c) oświadczenie woli stowarzyszenia może składać co najmniej dwóch jednocześnie działających członków Zarządu STL,
  d) głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.
 7. Uchwały podjęte przez Zarząd wymagają podpisu wymagają podpisu więcej niż połowy składu tego Zarządu.
 8. Uchwały podjęte przez Zarząd STL podlegają obowiązkowemu wpisowi do protokołu z posiedzenie oraz księgi uchwał Zarządu STL.
 9. Uchwały Zarządu STL obowiązują wszystkich członków STL oraz wszystkie komórki organizacyjne STL.
 10. W posiedzeniach Zarządu STL z głosem doradczym mogą brać udział:
  a) przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  b) prawnik specjalizujący się w prawie o stowarzyszeniach lub prawie autorskim,
  c) dyrektor Biura STL,
  d) członkowie Rady Programowej,
  e) księgowy STL,
  f) inne zaproszone osoby.
 11. Członkowie Zarządu są obowiązani do usprawiedliwiania swojej nieobecności na posiedzeniu.
 12. Z przebiegu posiedzeń Zarządu STL sporządzane są protokoły.
 13. Protokoły podpisane przez przewodniczącego obrad oraz sekretarza przyjmowane są na następnym posiedzeniu.
 14. Wszyscy członkowie STL mają prawo do zapoznania się z protokołami posiedzeń Zarządu STL oraz księgą uchwał.
 15. Protokoły posiedzeń Zarządu STL oraz uchwały Zarządu umieszczane są na stronie internetowej STL, w części dostępnej dla członków STL.
 16. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych STL wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków pełniących funkcje w zarządzie lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu STL, upoważnionych do tego każdorazowo uchwałą Zarządu STL.
 17. Wszystkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, które mają skutki finansowe, podpisywane są przez prezesa i skarbnika lub w ich zastępstwie dwóch członków Zarządu STL, upoważnionych do tego każdorazowo uchwałą Zarządu STL.
 18. Członkowie Zarządu STL odpowiedzialni są za realizację zadań i wykonywanie kompetencji Zarządu zgodnie z wewnętrznym podziałem pracy, przyjętym w drodze uchwały.
 19. Do prowadzenia spraw bieżących Zarząd może utworzyć Biuro STL i zatrudnić pracowników, w tym dyrektora Biura STL.
 20. Regulamin pracy Biura STL oraz zakres obowiązków i kompetencji jego dyrektora zostaną sformułowane i uchwalone, gdy nastąpi konieczność utworzenia tej komórki.

Uchwalono: 4.06.2011
Poprawki: 21.03.2020