Regulamin nagrody Lew Hieronima

  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (dalej: Stowarzyszenie).

2. „Lew Hieronima” jest nagrodą dla najlepszego wydawcy roku (dalej: Zwycięzcy).

3. Nagrodę stanowią:
a) statuetka Lwa Hieronima dłuta Beaty Zwolańskiej-Hołod oraz dyplom
b) prawo używania przez Zwycięzcę logotypu Lew Hieronima z datą roczną poprzez:

promowanie produktów na stronach internetowych oraz na wystawach, targach z użyciem logotypu

umieszczanie informacji w mediach z użyciem logotypu

posługiwanie się logotypem w reklamie i kontaktach biznesowych

4. Nagroda przyznawana jest wydawcy najbardziej przyjaznemu tłumaczom literatury, wybranemu spośród wydawców, którzy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody opublikowali książki przetłumaczone przez członków Stowarzyszenia biorących udział w głosowaniu (dalej: Uczestników).

5. Nad przebiegiem konkursu czuwa pięcioosobowa Kapituła, wybierana spośród członków Stowarzyszenia na okres trzech lat, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

7. Członkiem Kapituły nie może być osoba, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu była pracownikiem wydawnictwa.

8. Konkurs składa się z dwóch etapów. W etapie I uczestnicy w głosowaniu przyznają wydawnictwom oceny punktowe w pięciu kategoriach (warunki umowy, warunki finansowe, punktualność, jakość współpracy redakcyjnej, ogólna współpraca), oraz, opcjonalnie, opatrują je komentarzem.

9. Uczestnicy oddają głosy anonimowo.

10. Głosowanie odbywa się od dnia ogłoszenia konkursu do 15 marca.

11. Uczestnicy wyrażają zgodę na anonimowe wykorzystanie ich opinii, w całości bądź we fragmentach, w uzasadnieniu werdyktu.

12. W etapie II Kapituła, kierując się ocenami i komentarzami Uczestników oraz rozpoznaniem rynku, wyłania zwycięzcę konkursu spośród pięciu wydawnictw najwyżej ocenionych w etapie I, przy czym brane są pod uwagę tylko te wydawnictwa, które otrzymały co najmniej trzy głosy.

13. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

14. Kapituła ma prawo przyznawania dodatkowych nagród specjalnych i wyróżnień.

15. Po rozstrzygnięciu konkursu uzasadnienie werdyktu jest dostępne publicznie. Oceny i opinie Uczestników nie są upubliczniane. Średnie oceny uzyskane w etapie I zostają podane wyłącznie do wiadomości Członków.

16. Zwycięzca zostaje ogłoszony 23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, lub w najbliższy tej dacie weekend.

17. Wręczenie nagrody ma miejsce podczas Warszawskich Targów Książki.

18. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury jako organizator i fundator Nagrody zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 19. W przypadku zaistnienia okoliczności nieobjętych postanowieniami Regulaminu, a także w razie wątpliwości dotyczących interpretacji Regulaminu rozstrzyga zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

20. Członków kapituły obowiązuje klauzula poufności obejmująca           przebieg konkursu.