Aktualności

Miło nam poinformować, że 29 czerwca prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych), która przywraca tłumaczom prawo do ryczałtowych 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu rozporządzania prawami autorskimi do tłumaczenia.

Kluczowy jest następujący fragment art. 1 ust. 4 ustawy:

Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu (…) 7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia.

Warto zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów, które przygotowało tę ustawę, uwzględniło w ten sposób postulaty kierowane do ministerstwa między innymi przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (w naszym piśmie z 9.11.2017).

Ponadto od tej pory 50% kosztów uzyskania przychodu będzie przysługiwać m.in. z tytułu działalności twórczej w zakresie literatury (zamiast, jak dotąd, tylko literatury pięknej – o tę zmianę również postulowało STL) oraz gier komputerowych.

Ustawa wchodzi w życie 19 lipca 2018 roku.

Uwaga! Zgodnie z art. 4 ustawy powyższe przepisy „stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.”, czyli również do tych, które przez pierwsze miesiące tego roku zostały uznane (np. przez wydawnictwa) za objęte 20% kosztów uzyskania przychodu.