O nas

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury jest organem kontrolnym STL.
 2. Zebranie konstytucyjne Komisji Rewizyjnej, na którym wybierany jest jej przewodniczący i sekretarz, odbywa się najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od wyboru.
 3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w ciągu roku budżetowego kontroli całokształtu działalności STL pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 4. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do kontroli działalności sekcji Stowarzyszenia, a także oddziałów, jeśli nie wybrano w nich oddziałowych komisji rewizyjnych.
 5. Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do bezzwłocznego udostępnienia Komisji Rewizyjnej wszelkich dokumentów, akt, ksiąg, stanu kasy oraz udzielenia w formie ustnej lub pisemnej żądanych wyjaśnień.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej w celu sprawowania kontroli mają prawo do korzystania z pomocy biegłych.
 7. Wyniki dokonanej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Stowarzyszenia muszą być udostępnione członkom Stowarzyszenia w postaci sprawozdania dostępnego w siedzibie Stowarzyszenia. Komisja może także sprawozdanie rozesłać do wszystkich członków albo opublikować na stronie internetowej lub w biuletynie Stowarzyszenia.
 8. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu STL, zarządów oddziałów, przewodniczących sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem zastosowania się do zaleceń.
 9. Wydelegowany przez Komisję Rewizyjną jej członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, Zarządów Oddziałów i Zarządów Sekcji w charakterze obserwatora.
 10. Formą działalności Komisji Rewizyjnej są zebrania oraz okresowo przeprowadzane kontrole i analizy.
 11. Komisja Rewizyjna na zebraniach:
  a) ustala plan pracy, analizuje jego wykonanie oraz wyniki,
  b) formułuje wnioski z przeprowadzonych kontroli i analiz,
  c) ustala treść sprawozdań z działalności.
 12. Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 13. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji:
  a) zgodnie z harmonogramem,
  b) na wniosek Zarządu STL,
  c) na żądanie co najmniej 2 jej członków,
  d) z własnej inicjatywy.
 14. Na zebrania Komisji Rewizyjnej mogą być zapraszane osoby trzecie, których kompetencje są niezbędne do rozpatrzenia określonej sprawy.
 15. O zebraniu Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji powinni być poinformowanie na 7 dni przed terminem zebrania, drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 16. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania powinno zawierać informacje o jego planowanej tematyce.
 17. W przypadku zwołania zebrania na wniosek 2 członków Komisji Rewizyjnej, zebranie powinno się odbyć w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
 18. Zebrania Komisji Rewizyjnej są ważne jedynie przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 19. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów jej członków.
 20. Z każdego zebrania Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół, podpisany przez przewodniczącego zebrania oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej.
 21. Kopia protokołu zebrań Komisji Rewizyjnej oraz teksty podjętych na zebraniach uchwał zamieszczane są na stronie internetowej STL, w części dostępnej dla jej członków.
 22. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
  a) reprezentuje Komisję Rewizyjną na zewnątrz,
  b) zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej i im przewodniczy,
  c) koordynuje prace członków Komisji Rewizyjnej zgodnie z planem jej pracy.
 23. Wszystkie dokumenty, sprawozdania i uchwały Komisji Rewizyjnej podpisuje jej przewodniczący lub jego zastępca oraz sekretarz Komisji.
 24. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Zgromadzeniu STL oraz wnioskuje w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu STL.
 25. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 26. Wniosek w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie przyjmowany jest większością dwóch trzecich głosów członków Komisji Rewizyjnej.

Uchwalono: 4.06.2011