O nas

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

§ 1.

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, zwanego dalej Stowarzyszeniem, jest organem orzekającym, działającym na podstawie Statutu Stowarzyszenia i niniejszego regulaminu.
 2. Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem, jest powołany do niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych między członkami Stowarzyszenia w związku z ich działalnością we władzach wszystkich szczebli lub przy realizacji zadań organizacyjnych.
 3. Sąd rozstrzyga również w sprawach odpowiedzialności członków Stowarzyszenia za naruszenie statutowych obowiązków, uchwał statutowych władz Stowarzyszenia, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub za czyny niegodne członka Stowarzyszenia.
 4. W razie prawomocnego skazania członka Stowarzyszenia przez sąd powszechny za popełnione przestępstwo Sąd Koleżeński rozważa, czy możliwa jest jego dalsza przynależność do Stowarzyszenia.
 5. Sąd powinien kierować się w swojej pracy zasadą prawdy materialnej, postanowieniami Statutu Stowarzyszenia i regulaminem pracy Sądu.
 6. Działalność Sądu nie ogranicza praw członków Stowarzyszenia do rozstrzygania sporów według procedur prawa powszechnego.

§ 2.

Sędziów Sądu – w liczbie od 3 do 9 osób – wybiera Zgromadzenie Stowarzyszenia na okres trzech lat, spośród osób cieszących się zaufaniem członków Stowarzyszenia.

§ 3.

 1. Sędziowie Sądu wybierają spośród siebie Przewodniczącego w głosowaniu jawnym na zebraniu konstytucyjnym Sądu, nie później niż trzydzieści dni od wyboru. W przypadku Sądu liczniejszego niż czteroosobowy Sędziowie mogą wybrać spośród siebie również jednego lub dwóch wiceprzewodniczących.
 2. Członkostwo w Sądzie ustaje wskutek rezygnacji sędziego lub na podstawie uchwały Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. W przypadku powstania wakatu w składzie Sądu na najbliższym Zgromadzeniu Stowarzyszenia dokonuje się wyborów uzupełniających. W przypadku wyborów uzupełniających mandat nowo wybranego członka Sądu kończy się z upływem kadencji Sądu, w trakcie której został wybrany.
 4. W razie ustąpienia przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Sąd z własnej inicjatywy i we własnym gronie przeprowadza wybory na opuszczone funkcje.

§ 4.

Siedzibą Sądu jest miasto Warszawa.

§ 5.

Sąd może wymierzać następujące kary za czyny określone w § 1 niniejszego Regulaminu:

 1. a) upomnienie,
 2. b) naganę,
 3. c) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na czas określony.

§ 6.

W uzasadnionych przypadkach Sąd może złożyć wniosek do Zgromadzenia Stowarzyszenia o wykluczenie członka za czyny nielicujące z godnością członka Stowarzyszenia lub działalność na szkodę Stowarzyszenia albo jego poszczególnych członków.

§ 7.

 1. Wszczęcie sprawy następuje przez wniesienie wniosku do Sądu przez członka Stowarzyszenia, w szczególności przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Wniosek winien zawierać następujące dane:
 3. a) nazwiska lub nazwy oraz dane kontaktowe stron,
 4. b) dokładne określenie żądania,
 5. c) przedstawienie faktów, na których opiera się wniosek.

§ 8.

Jeśli wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 2. Przewodniczący Sądu wzywa wnioskodawcę, w terminie nie krótszym niż 7 dni, do jego uzupełnienia pod rygorem odrzucenia wniosku.

§ 9.

Przed wyznaczeniem terminu rozprawy Przewodniczący Sądu może podjąć próbę mediacji, przeprowadzić ze stronami rozmowy w kwestii możliwej ugody i, jeśli uzna, że są na to szanse, spróbować doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu.

§ 10.

Sąd Koleżeński rozpatruje wniesione sprawy w pełnym składzie.

§ 11.

 1. Członek Sądu Koleżeńskiego jest wyłączony z orzekania w sprawach, w których stroną jest on lub osoba mu bliska.
 2. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność lub w przypadku niemożności pełnienia powierzonej funkcji przez członka członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na umotywowany wniosek zainteresowanej strony lub z własnej inicjatywy. O wyłączeniu decydują pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego.
 3. Wniosek o wyłączenie członka Sądu Koleżeńskiego ze sprawy należy złożyć na piśmie nie później niż siedem dni przed posiedzeniem Sądu w danej sprawie.
 4. Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczący Sądu, pozostali członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego składu orzekającego do zakończenia danej sprawy.

§ 12.

 1. Przewodniczący Sądu winien tak przygotować rozprawę, by mogła ona zostać przeprowadzona na jednym posiedzeniu. W tym celu można zarządzić wcześniejszą wymianę pism procesowych i wydawać inne odpowiednie zarządzenia.
 2. Termin posiedzenia Sądu w danej sprawie wyznacza Przewodniczący Sądu, wskazując jednocześnie protokolanta. Termin należy wyznaczyć tak, aby umożliwić stronom wzięcie udziału w posiedzeniu i przeprowadzenie na nim środków dowodowych.
 3. Miejscem posiedzeń jest siedziba Sądu. Na uzasadniony wniosek stron posiedzenie może się odbyć w innym miejscu.
 4. Niestawiennictwo stron należycie zawiadomionych o terminie posiedzenia nie wstrzymuje postępowania.

§ 13.

Posiedzenia Sądu są jawne, chyba że przewodniczący Sądu na wniosek stron zarządzi inaczej.

§ 14.

Przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy przewodniczący Sądu proponuje zawarcie ugody, podejmuje próbę pojednania, uwzględnia konkretne okoliczności, przy czym udziela głosu stronom, w kolejności stronie wnoszącej wniosek lub odwołanie, a następnie stronie przeciwnej.

W przypadku niezakończenia sprawy ugodą przewodniczący Sądu kontynuuje rozprawę.

§ 15.

 1. Sąd rozstrzyga według swego uznania o wnioskach dowodowych stron oraz może z własnej inicjatywy dopuszczać wszelkie dowody, nawet niezgłoszone przez strony, o ile uważa je za istotne do wyjaśnienia sprawy. W szczególności może wzywać strony do przedstawienia dowodów z dokumentów oraz przesłuchiwać strony i świadków.
 2. Sąd może poprzestać na odczytaniu zeznań świadków złożonych przed rozprawą, jeżeli uzna, że przesłuchanie jest zbędne lub niemożliwe.
 3. W razie potrzeby Sąd Koleżeński w toku postępowania dowodowego może powołać biegłego.

§ 16.

Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Sądu i protokolant.

§ 17.

Po uznaniu przez Sąd sprawy za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia, przewodniczący Sądu zamyka rozprawę. Jednakże, jeżeli przed wydaniem orzeczenia Sąd uzna to za konieczne, może otworzyć posiedzenie zamknięte. Wówczas Przewodniczący Sądu może wyznaczyć termin kontynuacji rozprawy.

§ 18.

 1. Narada i głosowanie składu orzekającego są niejawne.
 2. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego składu orzekającego.

§ 19.

 1. Orzeczenie wraz z motywami ustnymi winno zostać ogłoszone na posiedzeniu, na którym nastąpiło zamknięcie rozprawy. W uzasadnionych wypadkach ogłoszenie orzeczenia może być odroczone, nie dłużej jednak niż na dwa tygodnie.
 2. Przewodniczący składu orzekającego, nie później niż siedem dni po ogłoszeniu, o którym mowa w punkcie 1, sporządza wersję pisemną orzeczenia. Orzeczenie powinno zawierać miejsce i datę jego wydania, skład Sądu, określenie stron, treść orzeczenia i jego pełne uzasadnienie. Oryginał i wszelkie wypisy orzeczenia muszą być opatrzone podpisami członków składu orzekającego. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego doręcza się każdej ze stron drogą elektroniczną.

§ 20.

Od orzeczeń Sądu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 21.

Sąd Koleżeński prowadzi rejestr spraw i dokumentację.

§ 22.

Przewodniczący Sądu składa sprawozdania z działalności Sądu na zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia.

§ 23.

 1. Propozycje zmian w Regulaminie zgłasza Zarząd Stowarzyszenia lub Sąd.
 2. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Uchwalono: 7.10.2017, zmieniono: 11.06.2022